Category

Livsviktigt

När krisen eller kriget kommer – så påverkas du som handlare

By | Livsviktigt

Livsmedelsverket uppmanar nu livsmedelsföretagare att ta del av den information som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, sänder ut i en kampanj nu och i nästa vecka.

MSB skickar bland annat ut en broschyr kallad ”Om krisen eller kriget kommer” till alla hushåll. Det är en uppföljning på den tidigare broschyren ”Om kriget kommer” som delades ut varje år till hushållen fram till år 1961.

Som Livsviktigt rapporterade för ett par år sedan rustas totalförsvaret upp sedan regeringens nya försvarspolitiska inrikting för 2016-2020 antogs. I totalfösvaret ingår både det civila och det militära försvaret. Och i det civila försvaret ingår bland annat hur livsmedelsförsörjningen kan tryggas om en kris, som exempelvis en storbrand eller utslagning av telefonnät och digitala kommunikationer skulle inträffa, eller i värsta fall, om vi drabbas av yttre eller inre hot såsom fullskaligt krig.

Matlagren finns inte längre

Tidigare har civilförsvaret legat i malpåse i flera decennier och lagren av livsmedel finns inte längre, dels på grund av politiken som förts, dels på grund av den utveckling vi haft i livsmedelslogistik. Det vill säga att numer finns våra livsmedelslager på väg, antingen i lastbilar, båtar eller på flyg. I våra stora centrallager passerar maten på en vecka, så någon försörjning inför en kris eller ett krig finns inte kvar.

Informationskampanj i nästa vecka

I nästa vecka, vecka 22, håller MSB en informationskampanj om det civila försvaret och då delas broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” ut till alla hushåll. I kampanjen vill man uppmärksamma alla hushåll, men också livsmedelsföretag såsom matbutiker, på att det civila försvaret är på väg att rustas upp.

Så här skriver Livsmedelsverket, som är en av de myndigheter som fått i uppdrag att börja samarbeta med varandra för att rusta upp det civila försvaret, i ett pressmeddelande:

”Vet du om att ditt företag är en del av det civila försvaret?

Det är ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i Europa. Därför arbetar Sverige med att återskapa ett totalförsvar. Totalförsvaret består av två delar, militärt och civilt försvar. Civilt försvar handlar om att skydda befolkningen, säkerställa att samhällsviktiga funktioner fortsätter att fungera vid kris och krig, och att ge stöd till det militära försvaret. Alla samhällets delar är med – myndigheter, kommuner, landsting, frivilligorganisationer – och privata företag.

Livsmedelsförsörjning är ett prioriterat område i arbetet med Sveriges totalförsvar och Livsmedelsverket är en av de myndigheter som arbetar med frågan.

Matförsörjning ska fungera i tre månader

I december 2017 lämnade den så kallade försvarsberedningen en delrapport till regeringen om det civila försvarets inriktning inför 2021–2025. De föreslår att det civila försvaret planerar för att verksamheter ska fungera i tre månader vid kris och krig. Privatpersoner föreslås ha beredskap för en vecka. Enligt förslaget ska enskilda företag som är särskilt viktiga för totalförsvaret identifieras. Försvarsberedningen lämnar också förslag om att införa lagring av insatsvaror och livsmedel samt avtal mellan företag och myndigheter.”

Med andra ord ska hushållen bunkra mat, vatten och energi för en vecka medan kommunerna uppmans att samarbeta med butikerna för att ordna livsmedelsförsörjning för tre månader. Så, än så länge handlar det om att uppmärksamma kommuner och livsmedelsbutiker i frågan för att få igång lokala samarbeten.

Vidare från Livsmedelsverket:

”Arbetet med totalförsvaret har startat och Livsmedelsverket, länsstyrelser och kommuner har inlett kontakter med olika verksamheter som är viktiga för att samhället ska fungera. Det gäller nationellt, lokalt och regionalt. Vi som arbetar på myndigheterna behöver veta mer om vad som behövs för att verksamheter ska fortsätta fungera, även i händelse av kris eller krig.

Behöver mitt företag vara med i planeringen?

Lagstiftningen för höjd beredskap innebär att alla företag är skyldiga att medverka i totalförsvarsplaneringen. Ditt bidrag är viktigt, företagen behövs på flera sätt. Det kan vara genom att bidra till ökad kunskap hos myndigheter eller att ditt företag deltar i övningar eller andra samarbeten.”

Text: Marie Hallencreutz

Källa: Livsmedelsverket

Foto: Folk och försvar

 

Fakta | Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj som genomförs av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) tillsammans med kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser.

Vecka 22 sker årets evenemang. Syftet är att höja kunskapen hos allmänheten om vad de ska göra inför och vid en samhällskris. I samband med Krisberedskapsveckan skickas broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” ut till alla hushåll.

Källa: Livsmedelsverket

”Jaga kriminella måste vara polisens uppgift”

By | Livsviktigt

Svensk Handels stämma som samlades nyligen har antagit ett uttalande om att rättsväsendet måste ta sitt ansvar för att stoppa den brottslighet som drabbar handeln.

Nu växlar Svenk Handel upp opinionsbilndningen mot brotten i butik i samband med deras senaste stämma:

Med tanke på den senaste tidens fokus på handlarnas utsatthet för hot, brott och stölder antog Svensk Handels stämma följande uttalande:

”Låt oss fokusera på att ge service till våra kunder – att jaga kriminella måste vara polisens uppgift.”

Handeln sysselsätter närmare en halv miljon människor och är den bransch där flest personer får chansen göra entré på arbetsmarknaden. Nästan var fjärde svensk har haft sitt första jobb inom handeln. Även om handeln redan idag är en jobbmotor, finns potential att lägga i en högre växel och anställa ännu fler. Vi har stora möjligheter att fortsätta utveckla spännande butiks- och e-handelskoncept, skriver Svensk Handel iett uttalande:

Lägg resurserna rätt

Samtidigt är vi oroliga för att våra handlare tvingas fokusera på larmbågar, bedrägerier och väktare, istället för att lägga resurserna på att utveckla affärskoncept, möta digitaliseringen och anställa fler medarbetare.

Handelns företag är den moderna ”kyrkan mitt i byn”. Vi verkar mitt ute i vardagen och känner snabbt av hur samhället mår.

Utveckling åt fel håll

På vissa platser ser vi med oro på hur utvecklingen går åt fel håll. Framtidstron avtar och växande brottslighet gör att en del handlare tvingas stänga sina butiker, medan andra väljer att lägga planerade nyetableringar på is.

Handeln en brottsutsatt bransch

Även e-handeln är hårt drabbad av brottslighet, bland annat i form av id-kapningar och bedrägerier. Handeln som bransch är mycket brottsutsatt. Var femtonde sekund sker en butiksstöld i Sverige. Totalt stjäls det för cirka sex miljarder kronor varje år. Detta trots att handeln lägger cirka 11 miljarder per år på säkerhetsåtgärder – motsvarande nästan halva polisbudgeten.

Tvingas lägga ned

Om Sverige inte lyckas vända utvecklingen, riskerar vi att ännu fler handlare tvingas lägga ned sin verksamhet. Polisen och rättssamhället måste agera resolut, annars riskerar kriminaliteten att växa på företagandets bekostnad. Det är en farlig utveckling som vi aldrig får acceptera.

För att bryta utvecklingen kräver Svensk Handel:

 • Att vardagsbrott som drabbar handeln behandlas med nolltolerans. Rättsväsendet måste ändra attityd och prioritera brott mot handeln. Det är oacceptabelt att brott mot handlare prioriteras ned och att företagare upplever det som lönlöst att anmäla de brott de utsätts för.
  • Att polisnärvaron på våra gator och torg ökar. Politikernas tal om fler poliser får inte stanna vid luddiga löften, utan måste snabbt omsättas till verklighet. Sverige har flest stölder, men andelen poliser per invånare är den tredje lägsta i hela EU.
  • Att tillträdesförbud införs. Den som vid upprepade tillfällen stjäl från en butik eller trakasserar personalen måste kunna portas. Idag tar vi för stor hänsyn till den som begår brott och för lite hänsyn till den som är brottsutsatt.
  • Att straffrabatten för återfallsförbrytare slopas. Den som begår många brott ska straffas hårdare, inte mildare. Den svenska rättspraxis som idag gynnar personer som begår många brott måste ses över. Nuvarande ordning underminerar förtroendet för rättsväsendet.
  Vi brinner för att erbjuda konsumenterna ett bra och hållbart utbud och för att ge kunden bästa möjliga service. Låt oss fokusera på det, så har handeln en stor potential att växa, skapa fler jobb, utveckla nya e-handelskoncept och även bidra till attraktiva stadskärnor och andra mötesplatser. Ingen handlare startade sitt företag för att jaga kriminella – det måste alltid vara polisens uppgift.”

Källa: Svensk Handel

Digital omställning av handeln går fortare än väntat

By | Livsviktigt

Accelererande digitalisering och ökad internationell konkurrens ritar om den svenska detaljhandeln i snabb takt. De senaste sex åren har var tionde butik i sällanköpshandeln – motsvarande 5 000 butiker – tvingats stänga igen. Svensk Handels prognos visar att upp till var tredje krona kan spenderas på nätet redan år 2025.

Detta framgår i Svensk Handels rapport ”Det stora detaljhandelsskiftet 2018” som också visar att var sjunde butik inom modehandeln, var sjätte inom sporthandeln och var femte inom elektronikhandeln har försvunnit sedan 2011.

– Digitaliseringen och den nya globala marknaden för konsumenter förändrar snabbt spelplanen för handeln och utmanar tidigare framgångsrika affärsmodeller. Konkurrensen i handeln är stenhård och marginalerna pressas”, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Utlandsläckage hotar svenska jobb

Under förra året stod e-handeln för i princip hela tillväxten i sällanköpshandeln. Två år tidigare var motsvarande siffra en fjärdedel. Det har också medfört att antalet nya e-handelsföretag har fördubblats. Digitaliseringen har samtidigt gjort konsumentens handel internationell – 6 av 10 handlade exempelvis från utlandet under förra året.

– Vi ser ett ökat utlandsläckage som kommer att intensifieras när plattformar som Amazon kliver in på den svenska marknaden. För att jobb och företag ska stanna i den svenska detaljhandeln krävs att politiker förstår handelns nya verklighet och ger företagen rätt förutsättningar att konkurrera, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

För att svenska handlare ska kunna konkurrera på rimliga villkor med omvärlden efterlyser Svensk Handel bland annat ökade satsningar på digital spetskompetens, att miljö- och produktskatter och villkor harmoniseras med omvärlden samt att Sveriges höga arbetsgivaravgifter anpassas nedåt.

Svensk Handels två scenarier för detaljhandeln till år 2025:

 • Totalt väntas e-handeln utgöra 22 till 33 procent av den svenska detaljhandeln år 2025.
  • Inom sällanköpsvaruhandeln kommer näthandeln att stå för mellan 31 och 46 procent, varav utlandshandeln väntas utgöra 8 till 17 procent.
  • Antalet butiker i sällanköpshandeln väntas minska med mellan 6 000 och 11 000 och antalet sysselsatta kommer att minska med mellan 28 000 och 49 000 till år 2025.
  • Försäljningen av dagligvaror på nätet väntas uppgå till mellan 6 och 11 procent.

Källa: Svensk Handel

Ica investerar 1,1 miljarder i robotlager från Ocado

By | Livsviktigt

Livsmedelsjätten har ingått ett samarbetsavtal med det brittiska e-handelsföretaget Ocado Group PLC och kommer att använda företagets automatiserade e-handelslager.

Under åren 2018-2022 kommer Ica Sverige att investera cirka 600 miljoner kronor i den helautomatiserade e-handelslösningen, som inkluderar Ocados teknologi och e-handelsplattform. Projektet kommer även att innebära cirka 500 miljoner kronor i investeringar inom Ica Fastigheter.
– Vi är stolta och glada över samarbetet med ytterligare ett av Europas ledande dagligvaruföretag. Ica är redan framgångsrika och innovativa, men med Ocados smarta plattform får Ica-butikerna möjlighet att ge ännu bättre service, bekvämlighet och värde till sina kunder. Vår flexibla, skalbara modullösning är unikt väl förberedd för att möta de nya utmaningar som samarbetet kommer att kräva och den kommer att hjälpa Ica att leverera sina online-ambitioner, säger Luke Jensen, CEO på Ocado Solutions, i ett pressmeddelande.
Det högautomatiserade lagret kommer att byggas i Stockholmsregionen och förväntas stå färdigt under 2022. Ocados teknik går ut på att varorna är förvarade i staplar och att autonoma robotar åker och hämtar varorna när de får en beställning.

Se filmen om Ocados automatiserade e-handelslager här.

Källa, foto och videolänk: Ocado Group

Lifvs Scandinavia startar obemannade butiker i glesbygden

By | Livsviktigt

Nystartade Lifvs Scandinavia ska förse landsbygden med 200 obemannade, dygnetruntöppna närbutiker med ett bassortiment på cirka 400 varor. Syftet är att motverka butiksdöden på landsbygden.

Först ut är några butiker i Mellansverige. De öppnas till sommaren och Bea Garcia tror att de blir ett välkommet komplement till den service som finns idag.

– Vi ska alltså inte konkurrera med befintliga småbutiker, utan ska ligga där det i nuläget inte finns någon närbutik. Vi bygger våra egna butiker, istället för att ta över befintliga, eftersom vi vill ha ett enhetligt koncept. Butikerna är cirka 30 kvadratmeter till ytan och kommer att smälta in i omgivningen, säger Bea Garcia till Agfo weekly.

Målsättningen är att inom kort etablera 200 obemannade butiker i landet. Logistikkedjan är klar med leveranser, städning och påfyllning och så förstås appen, som kunden laddar ner för att kunna använda tjänsten.

De obemannade butikerna har en butiksansvarig på fem butiker som servar och fyller på i hyllorna. Kunden låser upp butiksdörren med appen och går in och handlar. Man skannar sina varor med mobiltelefonen och pengarna dras på det kort som är kopplat till appen.

Risken för stöld och snatteri finns, men eftersom det finns kameror i butiken, samt att kunden via appen identifierar sig, hoppas initiativtagarna bakom Lifvs att problemen ska bli begränsade.

Källa: Agfo weekly

Fotot visar en obemannad butik i Kina

Var snäll mot personalen så sover du bättre

By | Livsviktigt

Det är inte bara stress och hög arbetsbörda som kan leda till sömnlösa nätter. En ny studie visar att hur vi beter oss mot våra kollegor också påverkar nattsömnen.

Att vara trevlig och hjälpsam på jobbet brukar leda till att man själv bemöts på ett trevligt sätt och får hjälp när man behöver den. Nu visar en ny studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften ”Journal of Applied Psychology” att ett trevligt sätt även ger bättre nattsömn. Det rapporterar tidningenBusiness insider, skriver tidningen Prevent.

Enligt undersökningen leder ilsket uppförande, vredesutbrott och skvaller om kollegorna till att man grubblar mer på jobbet på kvällen och får svårare att somna.

Forskare vid ett universitet i Iowa intervjuade 600 anställda i USA och Kina om hur de betedde sig på jobbet samt hur de sov på nätterna. Resultatet visade att ju sämre de uppträdde på arbetsplatsen desto mer tänkte de på jobbet på kvällen. Det gav i sin tur insomningssvårigheter och sämre sömn.

Enligt forskarna lönar det sig för arbetsgivaren att uppmuntra bra beteende.

– Den som inte får tillräckligt med sömn är mindre engagerad och produktiv och dessutom löper en större risk att bli skadad, säger Zhenyu Yuan, en av forskarna på universitetet i Iowa.

Källor: Business Insider, Prevent

Massor av ruttet kött i butiken

By | Livsviktigt

Inspektörer fann fyra ton ruttet kött och mängder av fisk som torkades på bland annat ett element, i en nystartad butik i Södertälje.

I december förra året öppnade en ny fisk- och köttbutik i Södertälje, och några dagar efter öppningen besökte kommunens inspektörer butiken.
Dr märkte att det luktade väldigt illa i lokalen, vilket förklarades med att det låg ruttet lamm, fisk, lever och hjärta från fågel som staplade i öppna tråg. – vikten på det ruttna köttet uppskattades till fyra ton, rapporterar Svt Nyheter Södertälje
Handlaren hade varken korrekta dokument eller salmonellaintyg, vilket denne förklarade meda att man köpt in för mycket varor, samtidigt som en konkurrent tagit butikens kunder. Köttet skulle egentligen ha slängts, men handlarens lastbil var trasig.
Kommunens miljökontor såg senare till att köttet destruerades. Dock fann inspektörerna, under ett kontrollbesök i april, mängder med fisk som torkades på element, i smutsiga utrymmen och längs väggarna.
Handlaren hade inga rutiner för hur torkningen skulle gå till och hade inte heller rapporterat att verksamheten ändrats till att inkludera torkning av fisk. Miljönämnden beslutade att förbjuda torkning av fisk i lokalen och handlaren blev tvungen att slänga all torkad fisk.

Källor: Svt, Fri köpenskap

Foto: freeware

Premiär för pant på smoothie

By | Livsviktigt

Axfood fortsätter att lansera förpackningar som fungerar i pantsystemet. Senaste satsningen är smoothies i plastflaskor av Axfoods eget märke Garant.

– Att införliva plastförpackningar i pantsystemet är ett viktigt steg mot en mer cirkulär ekonomi och minskad klimatpåverkan från dagligvarubranschen, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

Totalt ansluts tre smoothies i 250 millilitersflaskor av plast till Returpacks system för pant. De finns i smakerna banan/mango/passionsfrukt, jordgubb/banan och svartvinbär/blåbär/rödbeta.

Axfood arbetar aktivt med att ta fram förpackningar av material med en så liten negativ påverkan på klimatet som möjligt utan att göra avkall på funktionalitet. Strategin är att använda material som fungerar väl att materialåtervinna, att fasa ut fossil råvara och att undvika att blanda olika plastsorter.

– I vårt hållbarhetsarbete ser vi till både innehåll och förpackning. Vi lägger därför allt större vikt vid att förpackningarna ska vara så klimatsmarta som möjligt, säger Åsa Domeij.

Axfood var först ut med retur av saftflaskor i plast 2015, bärkassar av plast 2017 och, tidigare i år, juiceflaskor i plast. Pant av bärkassar infördes på prov i Hemköps butik vid Torsplan i Stockholm och sprids under våren till fler butiker runt om i landet.

Varje år pantas motsvarande 1,85 miljarder burkar och PET-flaskor i landet, vilket är bland de högsta resultaten i världen. Totalt pantas cirka 85 procent av de burkar och PET-flaskor som säljs.

Källa och foto: Axfood

GDPR – nya EU-regler för kameraövervakning

By | Livsviktigt

Nya regler för kameraövervakning börjar gälla från den 25 maj i år. De bygger på GDPR som är en övergripande besämmelse utarbetad av EU.

GDPR står för “General Data Protection Regulation” och är en ny dataskyddsförordning som är gemensam för alla EU-länder. Den ersätter vår nationella lag om personuppgifter, PUL, och syftar till att stärka individers rätt till integritet.

Men vad innebär alla dessa nya regler för handlarna? Livsviktigt ringde upp Anders Jonasson som är Butikssäkerhetschef på Ica Sverige AB:

– För respektive butik innebär de nya reglerna för kamerabevakning bland annat att nyttan för varje kamera ska vägas i relation till den personliga integriteten, säger han.

Hur påverkar den nya kamerabevakningslagen handlarna?

– Den nya lagen kan kan inom vissa områden upplevas som en förenkling men kommer samtidigt att innebära ett betydligt större ansvar för den enskilda handlaren.

Finns det en konkret skillnad för handlarna med de nya bestämmelserna?

– Ja, idag måste varje butik anmäla eller ansöka om tillstånd för sin kameraövervakning. Nu släpps det kravet och näringsidkaren har huvudansvaret för att den nya lagen följs.

Gör inte det saker och ting enklare för handlarna?

– Det är vår förhoppning. Vi behöver se hur lagen prövas genom flera så kallade prejudikat, alltså domar som är vägledande för hur man ska tolka den nya lagen.

Vilka brister finns i dagens regelverk angående kameraövervakning?

– Man hade kunnat önska en förenkling kring möjligheten att använda kameror i området direkt utanför butiken så som lastkaj, entréer och parkering.

Finns det möjligheter för handlare idag att övervaka utanför butiken?

– Inte generellt.

Finns det det med de nya bestämmelserna?

– Det tror jag inte men som sagt, vi vet inte förrän vi fått vägledande domar.

Enligt uppgift från en handlare jag talat med gick en tjuv fri efter att ha stulit i hans butik. Anledningen var att det fanns ett glapp mellan kamera 2 och 3 på cirka två kvadratmeter där tjuven påstod att han släppt ifrån sig godset. Hur ser du på det här?

– Polis och åklagare gör en bedömning utifrån de bevismaterial som finns, men generellt så kan man inte agera på misstanke utan man måste vara helt säker på vad som hänt.

Har handlare möjlighet att neka kunder att ha sådan klädsel på sig som gör att de inte kan indentifieras vid kameraövervakning? Exempelvis keps och solglasögon, mopedhjälm, burka eller dylikt.

– Vi kan inte påverka om personer går in med motorcykelhjälm eller likande, men om det handlar om att identifiera sig vid till exempel uthämtning av post måste vi kunna göra en kontroll mot legitimation, men det är en annan fråga.

Hur vanligt är det med kameraövervakning bland era butiker?

– Så gott som alla Ica-butiker har trygghetskameror i någon form.

Hur stor är kostnaderna för att skydda sig (kameraövervakning, larm, larmbågar, speglar, väktare, cash guard mm), hos era medlemmar?

– Det kan vi inte uttala oss om då butikerna tar dessa kostnader själva men generellt sätt så ökar dessa kostnader och är en utmaning för många butiker. Trygghet för butikerna kan inte vara en fråga om att ha råd att ha egna väktare eller att leverantörerna kan tillhandahålla detta utan tryggheten för samhället  måste vara en självklarhet.

Hur ser du på brottsligheten i butikerna över de senaste årens utveckling?

– Problemen med brott i butik fortsätter. Det handlar både om grova brott som rån och inbrott, men också om en ökande mängd hot och stölder. Förra året anmäldes runt 40 rån och 120 inbrott mot Ica-butiker, vilket i stort är en oförändrad nivå mot föregående år. Men när det gäller hot och stölder är problemet att många butiker slutat anmäla dessa, eftersom man vet att polisen inte prioriterar dessa brott. För dem som arbetar i butik finns det en stor frustration och en upplevelse att otryggheten ökar.

Hur ser du på samhällets insatser från kommun, polis, åklagare och domstol vad gäller brott i butik

– Mängdbrotten som drabbar handeln måste tas på större allvar. Idag prioriteras den typen av brottslighet ned till förmån för grövre brottslighet.

I de fall vi får en fungerande dialog med kommunpolis, säkerhetsansvariga på kommunen, fastighetsägare med flera så tycker jag att det brukar gå att få till förändringar. Denna typ av samarbeten tar alltid avstamp i den lokala förankringen där våra handlare är duktiga, säger Anders Jonasson, butikssäkerhetschef Ica Sverige AB.

Text: Marie Hallencreutz

 

Fakta | GDPR

GDPR, General Data Protetion Regulation är en ny ”Dataskyddsförordning”, en ny EU-gemensam lagstiftning som börjar gälla den 25 maj 2018.

 • GDPR ska stärka alla individers grundläggande rättigheter och skydd av integritet genom ökade krav på hur europeiska företag hanterar och skyddar personuppgifter.
 • Dataskyddsförordningen ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL).

 

Fakta | Nya Kamerabevakningslagen

Den nya Kamerabevakningslagen (tidigare Kameraövervakningslagen) ökar möjligheterna att använda kamerabevakning på platser där det finns problem med brottslighet och ordningsstörningar.

Särskilt Polisen och kommunerna kommer enklare och snabbare att kunna söka och få tillstånd till kamerabevakning .

För butiker gäller idag att anmäla sin kameraövervakning till länsstyrelsen. Det kommer inte att behövas med den nya lagen som till stor del bygger på regelverket inom GDPR. I fortsättningen är det Datainspektionen som har ansvaret.

Källa: Regeringen

Nya lag i höst om kamerabevakning

By | Livsviktigt

Regeringen föreslår en ny kamerabevakningslag. Fler slipper tillståndskravet och det blir lättare för polisen och kommuner att få tillstånd till kamerabevakning. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 augusti i år.

Med den nya lagen ökar möjligheterna att använda kamerabevakning på platser där det finns problem med brottslighet och ordningsstörningar. Bland annat ska Polismyndigheten och kommuner enklare och snabbare kunna söka och få tillstånd till kamerabevakning för att bekämpa brott och öka tryggheten på offentliga platser. Det blir också lättare att få tillstånd till kamerabevakning på tåg och stationer och vid sjukhus.

Enklare för Polisen

Polisen och Säpo får dessutom möjlighet att under tre månader använda kamerabevakning utan tillstånd, för att till exempel motverka terrorbrott, grov våldsbrottslighet och narkotikahandel. I dag får myndigheterna bara kamerabevaka utan tillstånd i en månad.

Lagförslaget innebär att det även fortsättningsvis kommer att krävas tillstånd till kamerabevakning för myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse, till exempel skolor, sjukvård och kollektivtrafik.

Butiker slipper tillstånd

Förslaget innebär att kamerabevakning av till exempel butiker, köpcentrum, medieredaktioner och religiösa samfunds lokaler blir tillståndsfri. Idag krävs att dessa anmäler sitt innehav till länsstyrelsen, ibland även måste ansöka om tillstånd.

Tillstånd kommer inte heller längre att krävas vid bevakning i samband med jakt eller inom skogs- och jordbruk. Den personliga integriteten skyddas i stället av reglerna i EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR.

Datainspektionen föreslås bli ensam tillsynsmyndighet, något som förväntas skapa en mer enhetlig tillämpning av reglerna runt om i landet och leda till effektivare tillsyn.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018 och ska nu granskas av Lagrådet.

Källa: Regeringen